FLASH NEWS:

Quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kiến trúc mới, hiệu lực từ tháng 1/2022

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2022 thay thế các quy định trong lĩnh vực quản lý kiến trúc đô thị đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trước đây. Trong đó có nêu quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo từng khu chức năng cụ thể.MENU BÀI VIẾT

Quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kiến trúc mới, hiệu lực từ tháng 1/2022

NỘI DUNG BÀI VIẾT.

1. Phạm vị ranh giới khu đô thị thủ Thiêm.

2

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2022 thay thế các quy định trong lĩnh vực quản lý kiến trúc đô thị đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trước đây.

 

PHẠM VI RANH GIỚI KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

* Ghi chú: vị trí và ranh giới cụ thể các khu vực được xác định tại các pháp lý quy hoạch hiện hành. Việc bổ sung các khu vực theo yêu cầu quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

Sơ đồ 1: Phạm vi ranh giới Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022.

Sơ đồ 1: Phạm vi ranh giới Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022.

 

CÁC ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI.

* Ghi chú: vị trí và ranh giới cụ thể các khu vực được xác định tại các pháp lý quy hoạch hiện hành. Việc bổ sung các khu vực theo yêu cầu quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này
 

Sơ đồ 2: Các địa điểm lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022.

Sơ đồ 2: Các địa điểm lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022.

 

CÁC KHU VỰC CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG VỀ CẢNH QUAN VÀ VỊ TRÍ

CÁC CỬA NGÕ KHU ĐÔ THỊ

* Ghi chú: vị trí và ranh giới cụ thể các khu vực được xác định tại các pháp lý quy hoạch hiện hành. Việc bổ sung các khu vực theo yêu cầu quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này

Sơ đồ 3: Các khu vực có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan và vị trí các cửa ngõ khu đô thị tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022.

Sơ đồ 3: Các khu vực có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan và vị trí các cửa ngõ khu đô thị tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022.

 

CÁC KHU CHỨC NĂNG

* Ghi chú: vị trí và ranh giới cụ thể các khu vực được xác định tại các pháp lý quy hoạch hiện hành. Việc bổ sung các khu vực theo yêu cầu quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này

Sơ đồ 4: Các khu chức năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022.

Sơ đồ 4: Các khu chức năng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022.

 

CÁC KHÔNG GIAN MỞ CÔNG CỘNG

* Ghi chú: vị trí và ranh giới cụ thể các khu vực được xác định tại các pháp lý quy hoạch hiện hành. Việc bổ sung các khu vực theo yêu cầu quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

Sơ đồ 5: Các không gian mở công cộng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022

Sơ đồ 5: Các không gian mở công cộng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022

 

CÁC KHU VỰC ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

* Ghi chú: vị trí và ranh giới cụ thể các khu vực được xác định tại các pháp lý quy hoạch hiện hành. Việc bổ sung các khu vực theo yêu cầu quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

Sơ đồ 6: Các khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022

Sơ đồ 6: Các khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022

 

 

PHÂN CẤP ĐƯỜNG TRONG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

* Ghi chú: vị trí và ranh giới cụ thể các khu vực được xác định tại các pháp lý quy hoạch hiện hành. Việc bổ sung các khu vực theo yêu cầu quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

Sơ đồ 7: Phân cấp đường tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022.

Sơ đồ 7: Phân cấp đường tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022.

 

CÁC VỊ TRÍ BẾN PHÀ, BẾN TAXI THỦY

* Ghi chú: vị trí và ranh giới cụ thể các khu vực được xác định tại các pháp lý quy hoạch hiện hành. Việc bổ sung các khu vực theo yêu cầu quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Quy chế này.

Sơ đồ 8: Các vị trí bến phà, bến taxi thuỷ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022.

Sơ đồ 8: Các vị trí bến phà, bến taxi thuỷ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm năm 2022.

 

Việc tổ chức thực hiện quy chế đối với những công trình, khu vực đã có quy định chi tiết trong Quy chế này sẽ do Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện và cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành có liên quan và Quy chế này để cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền. Đối với những công trình và dự án đầu tư xây dựng có đề xuất khác với Quy chế này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét, đánh giá tính hợp lý, phù hợp thực tiễn của địa phương, đề nghị Hội đồng tư vấn Kiến trúc có ý kiến làm cơ sở xem xét, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định. Trong quá trình quản lý, Sở Quy hoạch - Kiến trúc là đầu mối tiếp nhận thông tin kiến nghị, vướng mắc của cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiến hành rà soát, đánh giá điều kiện, yêu cầu bổ sung chỉnh sửa để làm cơ sở đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển của Thành phố và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định.

Quá trình lập Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiêm túc thực hiện trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, bám sát các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, các hạng mục hướng dẫn lập Quy chế Quản lý kiến trúc đô thị tại mục I Phụ lục II (ban hành kèm theo Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ); Quy chế đã tiếp thu, hoàn thiện theo các ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng, các sở ban ngành, quận huyện, các chuyên gia, tổ chức … Căn cứ nội dung kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã trình dự thảo Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và được UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành tại Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021.

 Địa điểm nổi bật