FLASH NEWS:

Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 11/2017

Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 11/2017

Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 11/2017

Tiến độ khu cao tầng HaDo Centrosa Garden Tháng 11/2017


Tòa Jasmine 1 và Jasmine 2 đã xây đến tầng 26


Orchid 1 và Orchid 2 nhìn từ khu thấp tầng


Tòa Jasmine Hado Centrosa đã xây đến tầng 26

Dánh giá cho chúng tôi!

Share this Post :

Tài liệu


Địa điểm nổi bật